Polityka prywatności & Regulamin

REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Strona internetowa www.perfectline-dieta.pl prowadzona jest przez Kingę Domańską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Perfect Line Kinga Domańska, ul. Liściasta 16 m 18, 91-357 Łódź, NIP 7262491818, REGON 100712453
 2. Użytkownicy mogą kontaktować się ze sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kinga@perfectline-dieta.pl
 3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony prosimy o uważne zapoznanie się z treścią regulaminu
 4. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Strony

II. DEFINICJE

 1. Strona – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem: www.perfectline-dieta.pl
 2. Sklep – sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem https://perfectline-dieta.pl/sklep/
 3. Sprzedawca – podmiot zarządzający i prowadzący Stroną, którym jest Kinga Domańska, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Perfect Line Kinga Domańska, ul. Liściasta 16 m 18, 91-357 Łódź, NIP 7262491818, REGON 100712453
 4. Dietetyk – Kinga Domańska udzielająca usługi dietetyczne za pośrednictwem Strony, zwana/y inaczej Sprzedawcą
 5. Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną będącą konsumentem, która odwiedza Stronę lub dokonuje Zamówień za pośrednictwem Sklepu,
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 7. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która dokonuje zakupu w Sklepie,
 8. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część,
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Stronie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności,
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów,
 11. Produkt cyfrowy (ebook) – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą,
 12. Konsultacja dietetyczna – usługa umożliwiająca Kupującemu uzyskanie od Dietetyka porady dietetycznej
 13. Operator płatności – dotpay.pl, wła­ści­cie­lem i ope­ra­to­rem jest Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255, o kapitale zakładowym 4 000 000,00 PLN w całości wniesionym.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu cyfrowego zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego,
 15. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 16. Newsletter – usługa świadczona przez Stronę na rzecz Użytkownika, który wyraził zgodę na przesyłanie mu Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takiego Użytkownika wszelkich informacji o działaniu Strony i Sklepu, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.

 III. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania ze Strony, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 • urządzenie końcowe (komputer osobisty, laptop, tablet, smartphone) z dostępem do sieci internet i przeglądarką internetową
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies.
 1. Do korzystania z produktu niezbędne są:
 • urządzenie elektroniczne (komputer osobisty, laptop, tablet, smartphone, czytnik e-booków) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 • standardowa przeglądarka plików pdf (np. AdobeReader),
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

IV.INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony i Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony i Sklepu  z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 2. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego zgodnie z procedurą opisaną w § 6 Regulamin

V. PRODUKTY I ŚWIADCZONE USŁUGI

 1. Sprzedawca w ramach Sklepu oferuje:
 • produkty cyfrowe (ebooki) o tematyce dietetycznej;
 • konsultacje dietetyczne – obejmujące indywidualne konsultacje online; w zależności od usługi w ramach konsultacji mogą być przekazane przykładowe jadłospisy lub jadłospisy indywidualne

V. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENI

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku
 2. W celu złożenia Zamówienia należy
 • Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”, następnie z pozycji koszyka kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”,
 • Podać dane Kupującego: imię, nazwisko,
 • Wybrać z listy kraj zamieszkania lub siedziby Kupującego,
 • Podać adres zamieszkania Kupującego,
 • Podać adres email Kupującego,
 • Wybrać sposób płatności za zamówienie – Sprzedawca korzysta z obsługi płatności Dotpay.pl,
 • Zapoznać się z regulaminem Sklepu i zaakceptować jego postanowienia – Kupujący akceptuje postanowienia tylko, jeśli rzeczywiście się na nie zgadza, ale brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia,
 • Wyrazić ewentualne zgody marketingowe – wyrażenie zgód marketingowych jest dobrowolne, ale zamówienie nie może zostać złożone bez wyrażenia tychże zgód,
 • Następnie kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”,
 • Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przekierowany na stronę podmiotu świadczącego obsługę płatności on-line i dokonuje płatności wybraną przez siebie metodą.
 1. Płatność re­ali­zo­wana jest za po­śred­nic­twem ser­wisu dotpay.pl, któ­rego wła­ści­cie­lem i ope­ra­to­rem jest Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255, o kapitale zakładowym 4 000 000,00 PLN w całości wniesionym. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Produktu.
 2. Niezwłocznie po zawarciu umowy, Sprzedawca wyśle do Kupującego wiadomość e-mail (na adres podany w formularzu zamówienia), stanowiącą potwierdzenie zawarcia umowy, a w chwili zaksięgowania płatności email zawierający link do pobrania zakupionego Produktu cyfrowego. W przypadku konsultacji dietetycznych Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym, w ciągu 48 godzin od zawarcia umowy, w celu ustalenia terminu konsultacji dietetycznej i przekazania wstępnych informacji.

VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA 

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych i konsultacji dietetycznych.
 2. Realizacja zamówień polega na przesłaniu Kupującemu linku do pobrania zakupionego Produktu elektronicznego (ebooka) na podany w zamówieniu adres e-mail lub odbycia indywidualnej konsultacji dietetycznej online, po wcześniejszym ustaleniu terminu.
 3. Email z linkiem do pobrania zakupionego Produktu elektronicznego (ebooka) zostaje wysłany do Kupującego dopiero w chwili zaksięgowania płatności na koncie Kupującego. Brak uiszczenia opłaty za produkt w ciągu 14 dni od zamówienia skutkuje odstąpieniem od umowy.
 4. W przypadku zakupu konsultacji dietetycznej:
 • Konsultacje z Dietetykiem odbywają się online (Whatsapp, Skype, telefonicznie) w wyznaczonym terminie (konkretny dzień i godzina) ustalonym uprzednio z Kupującym
 • Brak kontaktu z Kupującym w ciągu 20 min od godziny umówionej konsultacji dietetycznej online skutkuje brakiem zwrotu opłaty oraz uznaje się, iż usługa została wykonana w całości. Istnieje możliwość przesunięcia terminu konsultacji dietetycznej na inny dogodny dla obydwu stron termin. Zmiana terminu konsultacji dietetycznej powinna nastąpić nie później niż 24 godziny przed umówioną konsultacją dietetyczną, brak odwołania konsultacji dietetycznej we wskazanym terminie skutkuje brakiem zwrotu opłaty oraz uznaje się, iż usługa została wykonana w całości;
 • Po konsultacji dietetycznej online, w terminie do 10 dni Dietetyk przesyła na adres mailowy Kupującego zalecenia dietetyczne oraz (jeżeli usługa to przewiduje) przykładowe lub indywidualne jadłospisy.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA KORZYSTANIE Z PRODUKTU CYFROWEGO (EBOOKA) PRZEZ KUPUJĄCEGO 

Stworzone przez Sprzedającego Produkty cyfrowe (ebooki) nie zostały poprzedzone wywiadem żywieniowym oraz medycznym Kupującego. Sprzedający nie posiada informacji dotyczących:

 • alergii i nietolerancji pokarmowych Kupującego
 • nieprzyswajania przez Kupującego określonych produktów,
 • zaleceń lekarskich co do niespożywania przez Kupującego określonych produktów,
 • zaburzeń, schorzeń czy urazów Kupującego,
 • przyjmowanych przez Kupującego leków czy suplementów diety

W związku z tym przed rozpoczęciem stosowania Produktu cyfrowego (ebooka) należy skonsultować się indywidualnie z lekarzem lub dietetykiem, który oceni ryzyko i dopuszczalność stosowania danego Produktu cyfrowego (ebooka) przez konkretnego Kupującego. Sprzedawca nie kontroluje stanu zdrowia Kupującego na etapie stosowania Produktu cyfrowego (ebooka). Kupujący zobowiązany jest odbywać konsultacje z lekarzem i poddawać się badaniom lekarskim samodzielnie w trosce o swój stan zdrowia.

VIII. PRAWA AUTORSKIE 

 1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Produkty elektroniczne (ebooki) i przykładowe lub indywidualne jadłospisy sprzedawane za pośrednictwem Sklepu mają charakter utworu i podlegają ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).
 2. W ramach zakupionych Produktów Kupujący nie nabywa majątkowych praw autorskich do Produktów. Kupujący jest jedynie upoważniony do wykorzystania Produktów we własnym zakresie. W związku z powyższym zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości jak poszczególnych elementów Produktów,
 • udostępnianie i prezentowanie Produktów osobom trzecim, za wyjątkiem konsultacji z lekarzem
 • publikowanie w jakikolwiek sposób i niezależnie od formy publikacji całości Produktu lub jego części,
 • kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek Kupującego.
 1. Kupujący zobowiązuje się dołożyć należytych starań by treści zawarte w Produktach nie zostały ujawnione osobom niepowołanym.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

X. REKLAMACJE 

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 2. Kupujący może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub procesu zakupowego opisanego w § 5.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedającego: kinga@perfectline-dieta.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego umożliwiające identyfikację Kupującego, przedmiot reklamacji oraz opis wady będącej przyczyną reklamacji oraz termin wykrycia wady.
 5. W przypadku gdy Sprzedawca otrzyma niekompletną reklamację, Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 6. Sprzedawca ustosunkuję się do reklamacji w ciągu 14 dniu roboczych od doręczenia reklamacji Sprzedawcy.

XI. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Kupującego Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:
 •  zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie  sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Kupujący może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

XII. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupującego sklepu.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje poniżej.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Umowa zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Kupującego Umowy ze Sprzedawcą.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.0.2024 roku.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zaufanie moich użytkowników jest dla mnie bardzo ważne. Szanując Twoje prawo do prywatności chcę abyś czuł/a się bezpiecznie przy przetwarzaniu danych osobowych dlatego ściśle stosuję się do postanowień ustawowych. W tym miejscu chcę poinformować Cię o zasadach gromadzenia i wykorzystania danych. Poniższe oświadczenie o ochronie danych informuje o tym, jakie dane użytkowników są gromadzone na moich stronach internetowych oraz które z tych danych w jaki sposób są przetwarzane, a także do kogo należy się zwrócić w sprawach z tym związanych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych Kinga Domańska, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Perfect Line Kinga Domańska, ul. Liściasta 16 m 18, 91-357 Łódź, NIP 7262491818, REGON 100712453.

Jakie dane gromadzimy?

Podczas korzystania z Sklepu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności przy wypełnianiu formularza zamówienia oraz zapisu do Newsletter’a. Dane gromadzone za pomocą formularza zamówienia to: Imię, Nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji, nazwa firmy (opcjonalnie), NIP (opcjonalnie). Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu złożenia zamówienia w Sklepie oraz obsługi i realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia. Mogę również rejestrować Twoje dane, kiedy kontaktujesz się ze mną telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Wypełniając formularz możesz również wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera (informacji handlowych drogą elektroniczną) na podany przez Ciebie adres e-mail. Wyrażona przez Ciebie zgoda może zostać w każdym momencie cofnięta. Sklep korzysta również z plików cookies celem zbierania innych, nieosobowych danych. Są one wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w Sklepie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do naszej Polityki cookies.

Informacje w formularzu zamówienia

Sklep zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Sklep może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Dane w formularzu zamówienia nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika. Dane podane w formularzu zamówienia są przetwarzane w celu realizacji zamówienia. Dane podane w formularzu zamówienia mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Sklepu w tym zakresie współpracuje.

Jak wykorzystuję dane?

Gromadzone przeze mnie informacje wykorzystuję wyłącznie do celów, na które wyraziłeś zgodę, w tym, aby móc skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, na potrzeby obsługi i realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia, ustalania Twoich preferencji dotyczących produktów oraz wysyłania do Ciebie materiałów promocyjnych i marketingowych.

Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystuję wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa. Pamiętaj, aby nie udostępniać publiczne jakichkolwiek danych osobowych za pośrednictwem Sklepu. Publiczne udostępnienie takich danych następuje na Twoją wyłączną odpowiedzialność.

Jakie są twoje prawa w odniesieniu do gromadzonych danych osobowych?

Dane zebrane w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności przechowuję i przetwarzam w sposób zgodny z wymogami prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, możliwość ich poprawiania, jak również do cofnięcia zgody w każdym czasie. W tym celu powinieneś skontaktować się ze mną. Telefonicznie: +48 784 583 025 lub mailowo: kinga@perfectline-dieta.pl

Udostępnienie danych

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Sklep upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę ? Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Prawa autorskie

Sklep jest moją wyłączną własnością. Zapraszając Cię do nieskrępowanego korzystania z mojego Sklepu, pragnę zwrócić Twoją uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informuję zatem, że sklep zawiera chronione prawem autorskim i stanowiące własność twórców dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, grafikę, rysunki, animacje, dźwięki i programy. Zastosowany w sklepie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego. Zobowiązujesz się do wykorzystywania wszystkich materiałów prezentowanych w Sklepie wyłącznie w zakresie użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody mojej lub innego uprawnionego podmiotu, jest surowo zabronione.

Zmiany w polityce prywatności

Oferta Sklepu będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy, wymogi prawne i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Sklep może wprowadzać modyfikacje w Polityce prywatności. Korzystanie z Sklepu po wejściu w życie zmian oznacza ich akceptację.

Postanowienia końcowe 

Poprzez przystąpienie do korzystania z Sklepu, wyrażasz automatycznie zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności.

Moje dane kontaktowe

Wszystkie niezbędne dane kontaktowe znajdziesz w sekcji „Kontakt” mojego Serwisu.

POLITYKA COOKIES 

Strona korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów. Pliki cookies w żaden sposób nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w Twoim komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność czy funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z sklepu. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Sklepu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies. Rodzaje wykorzystywanych plików cookie sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz stałe – są to pliki przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie. Logi serwera Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 1. czas nadejścia zapytania,
 2. czas wysłania odpowiedzi,
 3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 6. informacje o przeglądarce użytkownika,
 7. Informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.